موزیکیو

یه گل قرمز یه شمع روشن یه شب خوب باشه که توش تو باشی کنارم - موزیکیو