موزیکیو

یه دندم ولی واسه تو که من میخندم کسی به چشم نمیاد شرمندم - موزیکیو