موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

یا زهرا داری روی لبها بابا قربون دستای لرزونت بابا