موزیکیو

کدومشون بابِ میلته به پا پرم نخوره به پرت گره که داستانش ته نداره برسه - موزیکیو