موزیکیو

چه کج بد آری گلچین روزگار حالا من موندو با این دل زار - موزیکیو