موزیکیو

چه بد تو دلم گرفته به خدا شکایت داره دل فقط از تو خدا - موزیکیو