موزیکیو

چقدر اندازته آغوش بی اندازه من چه عشقی میکنم وقتی تو رو با من ببینن بمون واسه من - موزیکیو