موزیکیو

چشاتو از کاسه در میارم دیگه مگه خوشگلتر از من کسی هست - موزیکیو