موزیکیو

چرا اشک من روت موثر نبود چون هیشکی به جز من مقصر نبود - موزیکیو