موزیکیو

پیش من دل بردن و واسه تو دل به دریا زدن و دوست دارم آره دوست دارم - موزیکیو