موزیکیو

پرنده هایی که امروز رو سیم برقن رو درختا آواز میخوندن از تو سینه قبلا - موزیکیو