موزیکیو

واسه خودمم عجیبه چی شد عاشق شدم رفتی توی قلبم همه شوکه شدن - موزیکیو