موزیکیو

واسه خودمم عجیبه چرا عاشق شدم چی شد اینجوری شد رفتی تو دلم - موزیکیو