موزیکیو

هی بی رحم دارم تنهایی میرم تو هم بازی نکن با عشق نتیجشو دیدم - موزیکیو