موزیکیو

نه میتونی از فکر من رد بشی نه میتونم از فکر تو در بیام - موزیکیو