موزیکیو

نشد که اینو بدونی عاشقی حرف آخره عشق که قلب آدم تا توی ابرا می بره - موزیکیو