موزیکیو

ناز تو دیگه خریدار نداره این همه اطوار و ادا گرمی بازار نداره - موزیکیو