موزیکیو

مگه چه گناهی کرده که دلم افتاده دستت بیخیال شو این همه ناز دیگه بسه - موزیکیو