موزیکیو

مگه میشه کسی رو بخوام اندازه تو مث خورشیدی مرسی از اینکه رسیدی - موزیکیو