موزیکیو

من که سوختم و میسوزم الهی که نسوزی تو - موزیکیو