موزیکیو

من ساعتا رو بیدار نکردم خوابتو ببینن این لحظه ها رو روشن گذاشتم تا منتظر بشینم - موزیکیو