موزیکیو

من بد نام عالم شم شبام همه ماتم شن محاله از دو تا چشمای مهربون تو ردشم - موزیکیو