موزیکیو

متن آهنگ تو رفتی و نشد کاری کنم مانع شوم نگفتی جمله ای شاید که من قانع شوم - موزیکیو