موزیکیو

رفتی و یک روز دلم بند نشده بعد تو این بغض که لبخند نشد - موزیکیو