موزیکیو

رفتم دیگه خاموشه خطم راهی که رفتیمو میخوام تنهایی برگردم - موزیکیو