موزیکیو

دوست داشتم بمونی ولی ما نشدیم آرزوم بود که یه بار منو از سرت وا نکنی - موزیکیو