موزیکیو

دلو داری دق میدی بخدا منو میذاری بری به کجا - موزیکیو