موزیکیو

دلای با محبت من می زارم روی سرم یه با وفا پیدا بشه ناز دلش رو می خرم - موزیکیو