موزیکیو

داره جبرئیل پَرشو به قنداقه گره میزنه میزنه آره میزنه - موزیکیو