موزیکیو

خیلی دلم گرفته که نمردی تو کنار من حتی تو اسمونمون ستاره ای برای من - موزیکیو