موزیکیو

خیلی بدی کردی به من بدون که یادم نمیره این کاری که تو کردی از خاطر آدم نمیره - موزیکیو