موزیکیو

خودم یه کوه میشم واسه تو پشت تو من وامیسم - موزیکیو