موزیکیو

خواستم یه بار دیگه بغلش کنم ولی ازم خواست که من طرفش نرم - موزیکیو