موزیکیو

خنده هات وقتی بدم آب رو آتیشه وقتی باشی اسمون رو میشه - موزیکیو