موزیکیو

خبر دادن که یارم یار گرفته دلم از دوریش ماتم گرفته - موزیکیو