موزیکیو

حال من موندمو این همه عکس یادگاری بدون تو زندگی نداره هیچ صفایی - موزیکیو