موزیکیو

جوری غریبی می کنی با من که انگار حتی قیافم واسه ی تو آشنا نیست - موزیکیو