موزیکیو

» جوری غریبی می کنی با من که انگار حتی قیافم واسه ی تو آشنا نیست