موزیکیو

» جنگ میشه تا یه عده جای پاشونو سفت کنند جنگ میشه تا یه گوشه قانونو خفت کنند