موزیکیو

جای تو اینجاست توی یه گوشه از قلبم من و تو عاشقیم چرا نگم اینو جلو همه - موزیکیو