موزیکیو

جانا به غم نشانده ای دل مارا بیا و دریاب من تنها را که خسته ام از این زمانه - موزیکیو