موزیکیو

تو که رفتی عقل از سر من پرید نمیشه که عشق از مغازه خرید - موزیکیو