موزیکیو

تو نور این چشامی خنده ی رو لبامی دنیا خیلی قشنگه وقتی که تو باهامی - موزیکیو