موزیکیو

تو موجی و من تخته جا مانده ز قایق - موزیکیو