موزیکیو

» تو ماهی و چشمون سیاهت شب تارم چه حسه عجیبو دل فریبی به تو دارم