موزیکیو

تو ماهی و چشمون سیاهت شب تارم چه حسه عجیبو دل فریبی به تو دارم - موزیکیو