موزیکیو

تنهایی رفتی رسیدی آخر به رویات خدا به همرات - موزیکیو