موزیکیو

تحمل دوریه تو سخته و نمیشه دل بکنم ازت تو که همه جان منی قسم قرآن منی - موزیکیو