موزیکیو

تا که تو می بدی و با غم جدایی میکنم - موزیکیو