موزیکیو

بی وفا ای بی وفا ای رفیق نیمه راه ای واگذارت وه خدا - موزیکیو