موزیکیو

بی وفایی کرده ای نمیبینی وفایی خدایا عاشقی کردم نداره دل گناهـــی - موزیکیو