موزیکیو

بین منو تو راز قشنگی است که عشق است دل را تو نباشی به که باید بسپارم - موزیکیو